Muži do 35 rokov

1. cena
Aleksander Kruczek / Poľsko

2. cena
Luka Ortar / Slovinsko

3. cena
Martin Kovács / Slovensko

Osobitné ceny

Čestné uznanie
Marián Hrdina / Slovensko
Dawid Janowiak / Poľsko

Interpretačná cena Agentúry na podporu a šírenie hudby Silessia Katovice
Luka Ortar / Slovinsko

Cena organizátora súťaže za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Katarzyna Rzeszutek / Poľsko