Kategória I
Dievčatá a chlapci do 12 rokov narodení po 21. júni 2009 vrátane

1. kolo
Dve ľudové piesne s klavírnym sprievodom

2. kolo
Dve detské piesne s klavírnym sprievodom


Kategória II
Dievčatá a chlapci do 15 rokov narodení po 21. júni 2006 vrátane

1. kolo
Dve ľudové piesne s klavírnym sprievodom

2. kolo
Dve piesne s klavírnym sprievodom


Kategória III 
Dievčatá a chlapci do 18 rokov narodení po 21. júni 2003 vrátane

1. kolo
Ľudová pieseň s klavírnym sprievodom 
Skladba z obdobia romantizmu

2. kolo 
Skladba z obdobia klasicizmu 
Ľubovoľná umelá pieseň

Skladby nemusia byť spievané v originálnom jazyku.


Kategória IV 
Ženy do 24 rokov narodené po 22. júni 1997 vrátane 

Kategória V 
Muži do 24 rokov narodení po 22. júni 1997 vrátane 

1. kolo
Skladba z obdobia baroka 
Skladba z obdobia klasicizmu

2. kolo 
Skladba z obdobia romantizmu 
Skladba skladateľa narodeného v 20. storočí v krajine štátneho občianstva súťažiaceho

Skladby musia byť spievané v originálnom jazyku.


Kategória VI 
Ženy do 35 rokov narodené po 24. júni 1986 vrátane

Kategória VII 
Muži do 35 rokov narodení po 24. júni 1986 vrátane

1. kolo
Skladba zo 17. alebo 18. storočia 
Skladba z tvorby slovanských skladateľov

2. kolo 
Ária z obdobia romantizmu 
Skladba skladateľa narodeného v 20. storočí v krajine štátneho občianstva súťažiaceho

Skladby musia byť spievané v originálnom jazyku.


Spievanie spamäti je podmienkou.

Skladby sa v jednotlivých kolách nesmú opakovať.


Korepetítor

Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom, prípadne s korepetítorom zabezpečeným organizátorom na základe požiadavky uvedenej v prihláške.

Súťažiaci, ktorý žiada o zabezpečenie korepetítora uhradí poplatok za korepetítora, pošle do 31. mája 2021 organizátorovi súťaže notový materiál pre korepetítora a zúčastní sa skúšky s korepetítorom deň pred konaním prvého kola súťaže.