• Súťaž je verejná a dvojkolová.
 • Poradie súťažiacich sa určuje losovaním. Losovania sa zúčastňuje každý súťažiaci.
 • Súťažiaci je povinný sledovať časový priebeh svojej kategórie a byť v súťažnej miestnosti najneskôr počas vystúpenia predchádzajúceho súťažiaceho.
 • Skladby sa v jednotlivých kolách nesmú opakovať. Spievanie spamäti je podmienkou.
 • Na požiadanie poroty predloží súťažiaci porote vlastný notový materiál.
 • Víťazi v jednotlivých kategóriách sú povinní vystúpiť na koncerte víťazov.
 • Pri prezentácii predloží súťažiaci doklad totožnosti.
 • Výkony súťažiacich hodnotí medzinárodná päťčlenná  porota bodmi, každý porotca v rozsahu od 1 do 25 bodov.
 • Členovia poroty nehodnotia súťažiacich, ktorí sú ich žiakmi.
 • Hodnotenie kola – u každého súťažiaceho sa jeden najnižší a jeden najvyšší počet bodov škrtá, zvyšné tri bodové hodnotenia sa spočítajú a vydelia číslom tri.  Takto získaný priemer bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
 • Do druhého kola súťaže postupuje súťažiaci, ktorý získa v prvom kole 18 a viac bodov.
 • Celkový počet bodov je priemer bodového hodnotenia prvého a druhého kola.
 • Konečné poradie súťažiacich a udelenie hlavných cien v každej kategórii sa určí na základe celkového počtu bodov.
 • V prípade rovnosti bodových výsledkov o konečnom umiestnení súťažiacich rozhoduje porota hlasovaním.
 • Udelenie osobitných cien nepodlieha bodovému systému, rozhoduje o nich porota.
 • Rozhodnutia poroty sú konečné.
 • Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom, prípadne s korepetítorom zabezpečeným organizátorom na základe požiadavky uvedenej v prihláške.
 • Súťažiaci, ktorý žiada organizátora o zabezpečenie korepetítora zašle notový materiál do termínu uzávierky a zúčastní sa skúšky s korepetítorom deň pred konaním I. kola súťaže.