Vytlačiť

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Vráble č. 5/2020 o určení výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble  od 1. októbra 2020 sa príspevok na  čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom (školné) na mesiac mení nasledovne:

Prípravné štúdium

        Hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramtatický odbor: 9 €  

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

       Individuálne vyučovanie: 12 €

Skupinové vyučovanie:  10 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:  15 €

nad 25 rokov: 31 €

 

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005  Prima banka Vráble