Vytlačiť

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mesta Vráble č. 3/2019 o určení výšky príspevkov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vráble  od 1. marca 2019 sa príspevok na  čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom (školné) mení nasledovne:

Poplatky na mesiac:

Prípravné štúdium: 8 €

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

Individuálne vyučovanie: 11 €

Skupinové vyučovanie:    9 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:  14 €

nad 25 rokov: 30 €

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005   Prima banka Vráble