• 03.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Poplatky na mesiac:

Prípravné štúdium: 7 €

Základné štúdium, prvý a druhý stupeň

Individuálne vyučovanie: 10 €

Skupinové vyučovanie:    8 €

Štúdium pre dospelých

do 25 rokov:  13 €

nad 25 rokov: 30 €

  • Žiak prispieva na štúdium v škole za každý navštevovaný odbor samostatným príspevkom.
  • Ak žiak neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ školy rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia.
  • Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

Číslo účtu:  SK4256000000002363153005   Prima banka Vráble

 

Joomla templates by a4joomla