2019

Kategória I
1. kolo
Dve ľudové piesne s klavírnym sprievodom

2. kolo
Dve detské piesne s klavírnym sprievodom


Kategória II
1. kolo
Dve ľudové piesne s klavírnym sprievodom

2. kolo
Dve piesne s klavírnym sprievodom


Kategória III
1. kolo
Ľudová pieseň s klavírnym sprievodom 
Skladba z obdobia romantizmu

2. kolo 
Skladba z obdobia klasicizmu
Ľubovoľná umelá pieseň

Skladby nemusia byť spievané v originálnom jazyku.


Kategórie IV a V
1. kolo
Skladba z obdobia baroka 
Skladba z obdobia klasicizmu

2. kolo 
Skladba z obdobia romantizmu
Skladba skladateľa narodeného v 20. storočí v krajine štátneho občianstva súťažiaceho

Skladby musia byť spievané v originálnom jazyku.


Kategórie VI a VII
1. kolo
Skladba zo 17. alebo 18. storočia 
Skladba z tvorby slovanských skladateľov

2. kolo 
Ária z obdobia romantizmu
Skladba skladateľa narodeného v 20. storočí v krajine štátneho občianstva súťažiaceho

Skladby musia byť spievané v originálnom jazyku.


  • Spievanie spamäti je podmienkou.
  • Skladby sa v jednotlivých kolách nesmú opakovať.

Korepetítor

  • Súťažiaci súťaží s vlastným korepetítorom, prípadne s korepetítorom zabezpečeným organizátorom na základe požiadavky uvedenej v prihláške.
  • Súťažiaci, ktorý žiada o zabezpečenie korepetítora uhradí poplatok za korepetítora, pošle do 31. mája 2018 organizátorovi súťaže notový materiál pre korepetítora a zúčastní sa skúšky s korepetítorom deň pred konaním prvého kola súťaže.